Regler for salg i Danmark og i EU-lande

Bliv klogere på, hvilke regler du skal være opmærksom på ved online salg i og udenfor Danmark. Få bl.a. overblik over regler for markedsføring og produktsikkerhed.

  • Opdateret 23. oktober 2019

Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, når du sælger varer og tjenester i Danmark eller til andre EU-lande.

Når du sælger et produkt via nettet, gælder der i udgangspunktet de samme regler, som hvis du solgte analogt. Du kan læse mere om, hvilke regler der overordnet gør sig gældende for salg af varer nedenfor.

Produktregler ved markedsføring i EU’s indre marked

Afhængigt af, hvor du markedsfører dine varer, skal du være opmærksom på reglerne for varerne i det pågældende land. Hvis du sælger varer i Danmark, skal du først og fremmest være opmærksom på, at du overholder de danske regler, da det som udgangspunkt er en forudsætning, at du overholder de danske regler, hvis du også vil eksportere til andre lande i EU’s indre marked (EØS), der inkluderer de 28 EU-lande, Norge, Island og Liechtenstein.

Der kan være mange sektorspecifikke regler for det produkt, du sælger. Du skal derfor sikre dig, at du overholder disse. For at få et overblik over sektorspecifikke regler i Danmark kan du henvende dig til den myndighed, der har ansvaret for netop din varetype.

Produktsikkerhedsloven

Produktsikkerhedsloven finder anvendelse på alle forbrugerprodukter, der gøres tilgængelige på EU’s indre marked. Loven indeholder et krav om, at forbrugerprodukter kun må bringes i omsætning, hvis de er sikre. Loven gælder, uanset om produktet er nyt, brugt eller istandsat, og uanset om det stilles til rådighed for forbrugerne mod vederlag eller vederlagsfrit. Brugte produkter, der kræver istandsættelse før brug, kan dog undtages fra lovens anvendelsesområde.

Produktsikkerhedsloven indeholder desuden bestemmelser omkring producenters og distributørers forpligtelser.

Nederst under Lovgrundlag finder du et link til produktsikkerhedsloven.

Hvis du ønsker at vide mere om produktsikkerhedsloven kan du nedenfor læse mere på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside sik.dk.

EU’s harmoniserede vareområde

I EU’s indre marked er en række varetyper omfattet af harmoniserede, det vil sige fælles, regler, som gælder i alle medlemslande. Reglerne for de forskellige harmoniserede sektorer kan enten følge af EU-forordninger eller direktiver. Forordningerne gælder direkte som de er aftalt, når de er blevet vedtaget igennem EU-processen, hvorimod direktiverne skal implementeres i de enkelte lande gennem nationale regler. Eksempler på vareområder med harmoniseret lovgivning er maskiner, fyrværkeri, motorkøretøjer og kemikalier. Vær opmærksom på, at der for direktiver i nogle tilfælde kan være tale om såkaldt minimumsharmonisering. Det vil sige, at landene har mulighed for at fastsætte strengene nationale krav end de minimumskrav, der er fastsat i direktivet.

Eksempel på et harmoniseret område: Legetøjsbekendtgørelsen

Et typisk eksempel på et harmoniseret område er legetøj. Ifølge legetøjsbekendtgørelsen er der væsentlige sikkerhedskrav og specifikke krav for nogle kemikalier, du skal leve op til. EU’s legetøjsdirektiv er implementeret i dansk lov i legetøjsbekendtgørelsen. Direktiverne anviser altid alternativer til brug af standarder, men det er frivilligt, om du vil anvende standarderne. Hvis et produkt overholder de relevante standarder, kan du som importør eller fabrikant formode, at produktet er i overensstemmelse med direktivets krav.

Standarder, både for legetøj eller andre varer, kan købes hos Dansk Standard, som også kan hjælpe dig med, hvilke standarder, der er relevant for din virksomhed og hvor du kan finde yderligere information om standarder.

Hvis du har specifikke spørgsmål til legetøjsdirektivet, kan du også henvende dig til Sikkerhedsstyrelsen, der har ansvaret for implementeringen af dette. Men du er også velkommen til at skrive til os her på siden.

Myndigheder på tværs af EU fører tilsyn med, at de varer, der er på markedet, lever op til de gældende regler. Det gælder også for varer, der bliver solgt via e-handel. På den måde sikrer man, at forbrugere ikke udsættes for farlige eller ulovlige produkter, og at der er fair og lige konkurrence for virksomhederne. 

Gensidig anerkendelse

Sælger du en vare, som ikke er omfattet af fælles harmoniserede regler, har du som udgangspunkt ret til at sælge varen i et andet EØS-land, hvis du kan dokumentere, at du allerede har lovligt markedsført din vare i en anden medlemsstat. Det skyldes, at medlemsstaterne har forpligtet sig til at anerkende hinandens regler for at undgå, at virksomheder bliver mødt af ubegrundede krav, som kan give anledning til fx 'dobbeltkontrol', når varer allerede er godkendt i hjemlandet.

Princippet indebærer, at hvis du allerede lovligt markedsfører dine varer i Danmark, og varerne ikke er omfattet af fælles harmoniserede regler, så vil du som udgangspunkt også have ret til at sælge varerne i andet EØS-land. Princippet har således til formål at fremme handlen på tværs af medlemsstater i tilfælde, hvor medlemsstaterne har forskellige regler til de samme varer.

Princippet er imidlertid ikke absolut, da et land kan indføre begrænsninger eller kræve overholdelse af nationale regler, før varen kan sælges, hvis landet kan begrunde sådanne tiltag i de såkaldte traktatfæstede hensyn som fx den offentlige sikkerhed, sundhed, orden eller forbrugerbeskyttelse. 

Nye regler for gensidig anerkendelse

Der er for nyligt vedtaget nye regler for gensidig anerkendelse, der vil træde i kraft første halvår af 2020. Med de nye regler gøres det nemmere for virksomheder at dokumentere over for en udenlandsk myndighed, at virksomheden har lovligt markedsført sin vare i et andet EØS-land. Dette gøres ved, at virksomheder får mulighed for at udfylde en standardiseret gensidig anerkendelseserklæring, der, hvis udfyldt korrekt, vil indeholde de informationer, der er nødvendige for at dokumentere lovlig markedsføring.

SOLVIT - hvis du vil udfordre en EU myndigheds afgørelse om markedsadgang

I de nye regler for gensidig anerkendelse introduceres desuden en ny problemløsningsprocedure, hvor virksomheder hurtigere og lettere får mulighed for at udfordre EU-myndigheders afgørelser om begrænset eller nægtet markedsadgang via det uformelle myndighedsnetværk SOLVIT.

Den nye problemløsningsprocedure kan benyttes gratis og giver virksomheder mulighed for at inddrage Europa-Kommissionen i klageproceduren, hvis der ikke kan findes en løsning myndighederne imellem. Proceduren eksisterer allerede for samtlige områder af EU-retten i dag, dog uden muligheden for at inddrage Europa-Kommissionen, og kan ses som et billigt og hurtigt alternativ til en national domstolsprøvelse. Proceduren er dog er uformel og garanterer derfor ikke en løsning.

Kontakt et produktkontaktpunkt i forskellige EU-lande

Du kan altid henvende dig til et specifikt lands produktkontaktpunkt for at få mere information om nationale regler for varetyper, der ikke er omfattet af fælles harmoniserede EU-regler.

Find de enkelte EU-landes produktkontaktpunkter her

Eksempler på regler når en møbelvirksomhed vil sælge i Frankrig

Et dansk møbelfirma, der lovligt sælger møbler i Danmark, kan som udgangspunkt frit sælge sine møbler i Frankrig, hvis virksomheden kan dokumentere, at møblerne er produceret og markedsført lovligt i Danmark. Den kompetente franske myndighed kan alene forhindre den danske virksomhed i at sælge sine møbler i Frankrig, hvis salg af møbler i Frankrig er underlagt yderligere regler, som den danske virksomhed ikke allerede lever op til. Myndigheden skal derudover kunne argumentere for, hvorfor efterlevelsen af de yderligere regler er nødvendige, proportionale og ikke-diskriminerende. 

Fra april 2020 kan møbelvirksomheden derudover vælge at udfylde en standardiseret gensidig anerkendelseserklæring, der dokumenterer møblernes lovlige markedsføring. Erklæringen kan gøres tilgængelig på møbelvirksomhedens hjemmeside og har til hensigt at gøre det lettere at bevise over for den franske myndighed, at møblerne er lovlig markedsført i Danmark ved at indeholde en række standardiserede informationer.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Produktsikkerhedsloven

Produktsikkerhedsloven stiller krav til sikkerheden for forbrugerprodukter. Du er derudover velkommen til at rette specifikke spørgsmål om regler på produktsikkerhedsområdet til Sikkerhedsstyrelsen.

Læs produktsikkerhedsloven her

Forordningen om gensidig anerkendelse

Forordningen om gensidig anerkendelse beskriver, at hvis du allerede lovligt markedsfører dine varer i Danmark, og varerne ikke er omfattet af fælles harmoniserede regler, så vil du som udgangspunkt også have ret til at sælge varerne i andet EØS-land.

Læs forordningen om gensidig anerkendelse på eurolex

Markedsovervågningsforordningen

Markedsovervågningsforordningen har til formål at styrke overholdelse og håndhævelse af EU's produktregler.

Læs markedsovervågningsforordningen på eurolex

Hvis du sælger en tjenesteydelse online (som fx arkitekt eller turistguide), er du først og fremmest omfattet af den sektorspecifikke lovgivning på det område, du leverer tjenester inden for. Du skal derfor orientere dig i de regler, der gælder for din branche. Læs mere nedenfor om, hvad du bør tage højde for, når du leverer tjenesteydelser online.

Hvis du sælger en tjenesteydelse online i Danmark, skal du, ud over de generelle regler om markedsføring i forbindelse med online salg samt regler omkring arbejdsmiljø for eventuelle ansatte, skatteregler mv., orientere dig i de regler, der gælder for din branche. Dvs. du skal sikre dig, at du har de fornødne autorisationer, registreringer mv.

Når du driver virksomhed i Danmark er der en række regler, retningslinjer og muligheder du kan læse om på Virksomhedsguiden.

Hvis du har en online platform og blot formidler en ydelse mellem fx private parter, kan du læse mere her på siden om forskellige relevante regler under emnet Deleøkonomi.

Salg af tjenester inden for EU/EØS

Hvis du ønsker at levere tjenesteydelser til et andet land inden for EU eller EØS, kan du altid henvende dig til det pågældende lands « point of single contact » for at finde ud af, om der er særlige regler, du er omfattet af. Det kan være krav til dig og dine medarbejderes erhvervsmæssige kvalifikationer, krav til anvendelse af bestemt udstyr, nødvendige registreringer, ligesom du skal være opmærksom på reglerne i forhold til udstationering af medarbejdere, skatteregler mv. 

Hvis du udelukkende leverer tjenesten ad elektronisk vej inden for EU/EØS – og der således ikke finder en fysisk tjenesteleverance sted – vil du i nogle tilfælde kun skulle leve op til de krav, du allerede er underlagt i Danmark. Du kan kontakte « Forbruger Europa », der kan være behjælpelig med at vejlede dig om, hvor du kan få svar på dine spørgsmål om « afsenderlandsprincippet », dvs. hvorvidt din tjeneste er underlagt yderligere krav end de danske.

I E-handelsguiden på linket nedenfor kan du læse mere om, hvilke regler du skal være opmærksom på i forhold til markedsføring, informationsforpligtelser mv., når du tilbyder tjenester online inden for EU eller i EØS-lande. 

Eksempler på regler for danske arkitektvirksomheder ved salg af elektroniske tegninger til udlandet

Hvis din danske arkitektvirksomhed leverer tegninger til udenlandske kunder udelukkende ad elektronisk vej, er du omfattet af de danske regler for arkitekter, og ikke de krav man stiller til arkitekter i det pågældende EU/EØS-land, fordi reglerne omkring « oprindelseslandsprincippet » fra e-handelsdirektivet finder anvendelse. Hvis du også foretager fysisk levering af din arkitekt-tjenesteydelse, vil du til gengæld være omfattet af det pågældende lands regler, fordi servicedirektivet i så fald gælder for dig.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

E-handelsdirektivet

E-handelsdirektivet gælder ved elektronisk overførte tjenesteydelser inden for EU/EØS.

Læs e-handelsdirektivet her

Servicedirektivet

Servicedirektivet gælder ved tjenesteydelser udført i et andet land inden for EU/EØS.

Læs servicedirektivet her

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål