Produktdesign

Arbejder din virksomhed med produktdesign, er der en række regler, du bør være bekendt med.

  • Opdateret 30. september 2019

Når produkterne designes til at indgå i den cirkulære økonomi, bidrager de til bedre ressourceeffektivitet. Produktdesign baserer sig på et regelgrundlag, som sikrer, at produkterne kan adskilles, repareres og genbruges. 

 

Ecodesign sætter krav til en lang række produktgrupper, når de disse bringes i omsætning og/eller tages i brug på det europæiske markedet. For hver produktgruppe stilles der er minimumskrav til  energieffektivitet, og andre miljømæssige forhold baseret på en livscyklusvurdering.

EU-regler for ecodesign

Ecodesign er en række EU-regler for energirelaterede produkter (fx fjernsyn, vaskemaskiner og køleskabe), der fastsætter minimumskrav til energiforbruget samt produktets miljøbelastning. Med EU-Kommissionens cirkulær økonomi-pakke blev der sat øget fokus på produktregulering herunder at øge anvendelsen af miljøparametre såsom ressourceeffektivitet, genanvendte materialer, holdbarhed, reparationsmuligheder m.m. 

Krav til ecodesign

Produkter omfattet af EU reglerne skal overholde mindstekrav til energieffektivitet, krav vedrørende andre væsentlige miljøforhold, samt eventuelt krav til funktion og kvalitet. Det kan f.eks. dreje sig om krav til begrænsing af, eller mærkning af, indhold af særlige materialer, samt krav til produktets kvalitet og design, der gør det egnet til at skille ad, reparere og opgradere. 

Energistyrelsen vejleder om reglerne vedr. ecodesign.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Direktiv for ecodesign

Det overordnede rammedirektiv for reglerne om ecodesign. Med henvisning til dette direktiv udarbejdes der produktforordninger for de enkelte produktgrupper med konkrete krav til hver enkelt produktgruppe.

Læs EU-direktivet om ecodesign

Energimærkning af produkter

Der findes energimærkning for en række produktgrupper. Energimærket visualiserer et produkts energiforbrug, og primære egenskaber f.eks. vandforbrug og støj. Denne regulering er tæt relateret til ecodesign reguleringen. 

Læs forordningen i Den Europæiske Unions Tidende

Bekendtgørelse nr. 1068 af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter

Læs lovbekendtgørelsen på retsinformation.dk

Bekendtgørelse nr. 1274 om lov miljøvenligt design af energirelaterede produkter

Læs lovbekendtgørelsen på retsinformation.dk

 

I designfasen kan man determinere store dele af produktets cirkulære potentiale. Her gør direktiverne omkring WEEE og RoHS og forordningerne REACH og CLP sig gældende. 

Komplekse blandinger af materialer og komponenter 

WEEE er en kompleks blanding af materialer og komponenter, der på grund af deres farlige indhold, og hvis de ikke håndteres korrekt, kan forårsage store miljømæssige og sundhedsmæssige problemer. Desuden kræver produktion af moderne elektronik anvendelse af knappe og dyre ressourcer (fx omkring 10% af det samlede guld i hele verden bruges til deres produktion).

For at løse disse problemer blev der indført to lovbestemmelser: Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE-direktivet) og direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS-direktivet).

De nye direktiver forpligtede medlemsstaterne til at øge deres indsamling af e-affald og indførte producentansvaret under WEEE-direktivet, hvor enhver producent eller importør af elektrisk eller elektronisk udstyr er ansvarlig for at sørge for bortskaffelse og korrekt miljømæssig håndtering af sine udtjente produkter. 

WEEE- og RoHS-direktivet 

Begge direktiver har haft afgørende effekt på, hvordan vi designer produkterne i EU. Direktiverne sætter således fokus på at produkter ikke må indeholde farlige stoffer (RoHS) og beskytte jord, vand og luft ved at forbedre og begrænse bortskaffelsen af affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).

Vær opmærksom på, at der findes en række regler, som elektronik skal overholde. I forhold til kemiske stoffer skal man være opmærksom på de generelle kemikalieregler i REACH og CLP- forordningerne.

Eksempel på kemiske stoffers anvendelsesbegrænsninger

REACH-forordningens Bilag 17 (XVII) indeholder en lang række forbud og anvendelsesbegrænsninger vedr. kemiske stoffer. Det omfatter bl.a. bly, kviksølv, nikkel mv. Både producenten, importøren eller den, som markedsfører produkter, kan have ansvar for at reglerne overholdes, og at man undgår de stoffer og anvendelser, som er beskrevet i bilag XVII i REACH 

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

WEEE-direktivet 

WEEE-direktivet er implementeret ved elektronikaffaldsbekendtgørelsen og har til formål at sikre organisering og finansiering af tilbagetagning og miljøbehandling af elektronikaffald.

Læs elektronikaffaldsbekendtgørelsen  

Læs mere om WEEE-direktivet på Den Europæiske Unions Tidende 

RoHS-direktivet

RoHS-direktivet gør det lettere at recirkulere materialerne i elektriske produkter

Læs mere om direktivet på retsinformation.dk 

Kemi i elektronik

Kend din rolle og dit ansvar – sæt dig ind i hvilke regler, der er for kemi i elektronik og stil krav til din leverandør.

Læs mere om regler for kemi i elektronik på Miljøstyrelsens hjemmeside

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål