Produkt-som-service

Arbejder din virksomhed med en produkt-som-service forretningsmodel skal du være opmærksom på, at du har særlige forpligtigelser ifølge loven.  

  • Opdateret 7. januar 2020

I produkt-som-service forretningsmodeller skifter fokus fra produkt til service. Afhængig af typen af forretningsmodel er det vigtigt at kende til regler om blandt andet regnskabs- og momsregler ved leasing, reklamationsret og garantier samt regler og standarder vedrørende ejerskab og sikkerhed ved sensordata.

Når du som virksomhed udvikler ”intelligente” produkter, som er udstyret med en sensor, der indsamler og behandler data om brugen af og behovet for vedligeholdelse af et produkt, skal du være opmærksom på regler for ejerskab.

Regler for data indsamlet via sensorer

Der er ingen universelle regler for, om data indsamlet ved hjælp af sensorer tilhører producenten, ejeren og brugeren af det udstyr, som sensorerne er installeret i. Ejerskab og brugsret til sådanne data afhænger med andre ord af den aftale, der er indgået mellem parterne. 

Der kan være flere parter, der kan have en interesse i adgangen til sensordata. Det kan fx være producenten af udstyret, som sensorerne befinder sig i, og som benytter data fra sensorerne til at indsamle information om vedligeholdelse af udstyret og til at optimere kommende udgaver. Det kan også være brugeren, der i sin produktion anvender udstyret eller en maskine, som via sensorer indsamler data om produktionen. Denne information kan hjælpe med at optimere produktionen.

Ejerskab over data indsamlet via sensorer

Det er altså vigtigt at få klarhed om, hvem der ejer data, og hvem der har brugsret til data indsamlet via sensorer. Du kan finde en standardkontrakt om dataaftaler samt vejledninger til kontrakten Brugdata.dk

Hvis du indsamler persondata skal du sikre dig, at du har et lovligt grundlag til behandlingen. Et lovligt grundlag kan f.eks. være, at den registrerede har givet sit samtykke. Personoplysninger er enhver form for information, der kan henføres til en bestemt person, også selv om personen kun kan identificeres, hvis oplysning kombineres med andre oplysninger. 

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordingen 

Databeskyttelsesforordningen gælder for behandling af oplysninger om personer, som foretages af offentlige myndigheder og af private virksomheder, foreninger, mv.

Læs mere i databeskyttelsesforordningen

Når du som virksomhed udvikler ”intelligente” produkter, som er udstyret med en sensor, der indsamler og behandler data, skal du være opmærksom på, hvordan du sikrer data.

IT- og informationssikkerhed 

Når produkter bliver koblet på internettet, udløser det en række forpligtelser i form af lovgivning og standarder, du som virksomhed skal forholde dig til, for at du undgår de risici som følger med intelligente produkter. De forskellige lovgivninger sikrer, at du har et tilstrækkeligt fokus på IT- og informationssikkerhed. Det handler både om at skabe tilstrækkelig IT- og informationssikkerhed i de fysiske produkter og den tilhørende software samt de processer, hvor produktet behandler personlige data.

Risikobaseret tilgang 

Vi anbefaler, at du har en risikobaseret tilgang til at få mere fokus på IT- og informationssikkerhed. En risikobaseret tilgang betyder, at du starter med at afdække, hvilke dele af dit produkt og virksomhed, der kunne have relevans for øget it- og informationssikkerhed.

Med onlineværktøjerne Sikkerhedstjekket og PrivacyKompasset kan du netop risikovurdere din virksomhed og produkter, og komme godt i gang med at efterleve standarder og databeskyttelsesreglerne. Risikovurderingen er samtidig et normalt krav for at få CE-mærke sit produkt. 
 

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen

Loven indeholder en række supplerende bestemmelser til EU’s persondataforordning (GDPR), som Danmark har implementeret, fx regler for anvendelse af CPR-nr. og markedsføring til mindreårige

Læs databeskyttelsesforordningen her

Databeskyttelsesloven

Loven indeholder en række supplerende bestemmelser til EU’s persondataforordning (GDPR), som Danmark har implementeret, fx regler for anvendelse af CPR-nr. og markedsføring til mindreårige

Læs databeskyttelsesloven på retsinformation.dk 

Cookiebekendtgørelsen

Formålet med Cookiebekendtgørelsen er at beskytte brugere mod uretmæssig lagring af oplysninger eller opnåelse af adgang til oplysninger, der allerede er lagret hos brugeren.

Læs cookiebekendtgørelsen på retsinformation.dk 

Handler du med tjenesteydelser og ikke varer, gælder der andre regler end købeloven. Der findes ikke en lov, i lighed med købeloven, der indeholder præcise regler for kundens rettigheder herunder fx, hvornår en tjenesteydelse er mangelfuld.

Tjenesteydelser 

Hvis din produkt-som-service-løsning er en tjenesteydelse og du ikke handler med varer, gælder der andre regler end købeloven. En tjenesteydelse er en arbejdsydelse eller anden ydelse, hvor der ikke er tale om køb af en egentlig vare, fx en flytning, rensning eller leje af løsøre. Købeloven kan ikke anvendes direkte på tjenesteydelser, men der gælder de samme principper som ved køb af varer.

Der findes ikke en lov, i lighed med købeloven, der indeholder præcise regler for kundens rettigheder herunder fx, hvornår en tjenesteydelse er mangelfuld. For at vurdere, om en tjenesteydelse er mangelfuld, bruger man dog blandt andet de samme principper, som købeloven beskriver om mangelfulde varer. 

Hvis din tjenesteydelse vedrører en løbende aftale, fx en lejeaftale eller et abonnement, er reglerne for bindingstider og opsigelsesvilkår beskrevet i forbrugeraftaleloven.

Garantier

Garantier udstedes af sælger og er en frivillig aftale mellem køber og sælger. Det er frivilligt for virksomheden, om den vil give en garanti eller lade være. Virksomheden bestemmer derfor også selv, hvor omfattende garantien skal være, fx om den skal gælde hele eller kun dele af produktet. Garantien må dog ikke berøre forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen. Garantien skal være på dansk, hvis markedsføringen er på dansk.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Købeloven

Købeloven beskriver grundlæggende principper, som giver forbrugeren og virksomheden visse rettigheder og pligter.

Læs købeloven her 

Forbrugeraftaleloven

Forbrugeraftaleloven beskriver forbrugerens rettigheder i EU ved køb af varer og tjenesteydelser på nettet og ved postordre- eller telefonsalg

Løs forbrugeraftaleloven her

Når du som virksomhed leaser aktiver, fx maskiner til produktionen, skal du være opmærksom på regnskabs- og momsregler.

Der et to forskellige former for leasing – finansiel og operationel – som har forskellig regnskabsmæssig behandling for leasingtager- og giver. 

Finansiel leasing

Ved finansiel leasing opnår leasingtager brugsretten til et aktiv over en længere periode, og ofte vil leasingtager overtage leasingaktivet efter leasingperioden. Regnskabsmæssigt behandles en finansielt leaset genstand som et aktiv og indregnes for leasingtager som et aktiv med tilsvarende gældsforpligtelse i balancen og indregnes for leasinggiver som et leasingtilgodehavende

Operationel leasing

Ved operationel leasing lejer man et aktiv og lejeperioden vil typisk være kortere end ved finansiel leasing. Regnskabsmæssigt behandles leasingudgiften for leasingtager som en driftsomkostning, der indregnes i resultatopgørelsen over leasingperioden og indregnes for leasinggiver som et materielt anlægsaktiv.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Årsregnskabslov

Årsregnskabsloven sætter rammerne for indregning og måling af leasede aktiver, samt oplysning herom i virksomhedens årsregnskab.  

Læs årsregnskabloven her 

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål