Byggeri

Arbejder du med cirkulær økonomi inden for bygge- og anlægssektoren, er der en række regler og bekendtgørelser, der er nyttige at være bekendte med.

  • Opdateret 30. september 2019

Cirkulær økonomi inden for bygge- og anlægssektoren rummer miljømæssige og økonomiske potentialer, men hvad end du som virksomhed vil affaldsforebygge, genbruge eller genanvende byggevarer i byggeriet, skal du følge en række love og regler.  

Ønsker du at genbruge byggematerialer, skal du overholde både byggelovgivning og affaldslovgivning, men alt efter, om der er tale om direkte genbrug eller genanvendelse, vil forskellige regler gøre sig gældende.

Hvad er genbrug?

Ved genbrug af byggevarer er der tale om, at en tidligere anvendt byggevare genbruges direkte i forbindelse med et nybyggeri eller en renovering af en eksisterende bygning.

Det kan eksempelvis være brugt konstruktionstræ, vinduer og døre, skifertagsten eller mursten, som renses og bygges ind på ny.

Der skelnes mellem genbrug (direkte genbrug) og ”forberedelse med henblik på genbrug”. Hovedforskellen er, at for direkte genbrug er materialet eller genstanden ikke blevet til affald, mens for forberedelse med henblik på genbrug er materialet eller genstanden blevet til affald i affaldsdefinitionens betydning. 

Der er altså tale om direkte genbrug, når produkter sælges og gives videre uden først at have været indsamlet som affald. Eksempler på forberedelse med henblik på genbrug kan være rensning af mursten fra nedrevne bygninger.

Hvilken lovgivning gælder for genbrug?

Genbrugte byggematerialer skal leve op til de tekniske og administrative krav i bygningsreglementet – uanset om materialerne anvendes i nybyggeri eller eksisterende byggeri. 

Når der bygges om, eller der bygges nyt, skal de byggevarer, der anvendes, altid leve op til bygningsreglementets krav. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.

Formålet med Bygningsreglementet 

Bygningsreglementet har til formål at sikre, at der vælges sikkerheds- og sundhedsmæssigt, energirigtige og byggeteknisk korrekte løsninger.

Byggevarer, der genbruges i nye eller eksisterende bygninger, skal således overholde de samme krav som nye byggevarer.

Ved byggearbejder, der er omfattet af bygningsreglementet, skal der ved anvendelse af en genbrugt byggevare - i forbindelse med byggesagen - foreligge dokumentation for, at byggeriet lever op til bygningsreglementets krav.

Regler for affaldshåndtering 

Samtidig skal affaldsbekendtgørelsen, der specificerer reglerne for affaldshåndtering, overholdes, for at sikre, at skadelige stoffer såsom asbest ikke indgår i byggeriet. Bemærk dog, at såfremt genbrugsbyggevarer får foretaget en klargøring, kan de skifte status til affald og dermed være underlagt reglerne i affaldslovgivning i denne periode.

Forberedelsen kan omfatte mange forskellige ting. Det centrale er, at genstanden kan bruges igen til samme formål, som før den blev til affald, uden fx at skulle smeltes om. Hvis man smelter genstanden om, er der tale om, at man genanvender materialet, og så er der tale om genanvendelse og ikke genbrug. 

Reglerne i restproduktbekendtgørelsen

Reglerne i restproduktbekendtgørelsen åbner mulighed for at forberede nogle materialer direkte til genbrug uden tilladelse under forudsætning af, at de er uforurenede. Her er det vigtigt at være opmærksom på grænseværdier, som findes i andre regelsæt (jf. POP-Forordningen, PCB-bekendtgørelsen og asbestbekendtgørelsen). 

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Omhandler affald i kapitel 6 og 7. Affaldsbekendtgørelsen har ophav i miljøbeskyttelsesloven.

Se miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen

Virksomheder skal sortere bygge- og anlægsaffald i henhold til kravene i affaldsbekendtgørelsen.

Se affaldsbekendtgørelsen

Restproduktbekendtgørelsen

Fastsætter kravene for affald til genanvendelse.

Se restproduktbekendtgørelsen

Bygningsreglementet

Fastsætter kravene til danske byggeri mhp. at sikre hensyn til bl.a. sundhed, sikkerhed, energiforbrug og miljøpåvirkning. 

Se bygningsreglementet

Når du vil genanvende byggematerialer, er der en række lovgivningsområder, du skal være opmærksom på. Det centrale krav omfatter reglerne i bygningsreglementet, byggevareforordningen, affaldsbekendtgørelsen og restproduktbekentgørelsen.

Genanvendelse af byggevarer

Ved genanvendelse af byggevarer er der tale om, at en tidligere anvendt byggevare - eller dele heraf - genproduceres til et nyt produkt. I modsætning til genbrug, hvor produktet ikke nedbrydes først, handler genanvendelse om at indvinde ressourcerne i affaldet og anvende det som råstof i produktionen af en ny byggevare. 

Der er således tale om, at man anvender materialerne i affaldet igen. Det kan eksempelvis være glasaffald, som smeltes om til nye glasprodukter, gips som knuses og indgår i produktionen af nye gipsplader osv. 

Lovgivning for genanvendelse

Genanvendte byggematerialer skal leve op til de tekniske og administrative krav i Bygningsreglementet – uanset om materialerne anvendes i nybyggeri eller eksisterende byggeri. 

Når der bygges om, eller der bygges nyt, skal de byggevarer, der anvendes, altid leve op til bygningsreglementets krav. Bygningsreglementet stiller bl.a. krav til bygningens indretning, konstruktioner, brandforhold, indeklima, energiforbrug og tekniske installationer.

Genanvendte byggevarer indgår i praksis i produktionen af en ny byggevare, hvor egenskaberne er dokumenteret. Det er Byggevareforordningen, som sætter rammen for markedsføring af byggevarer på det indre marked, herunder reglerne for CE-mærkning af byggevarer. Det er op mod 80 % af alle byggevarer, som skal CE-mærkes.

Affald og sorteret bygge- og anlægsaffald

Samtidig skal affaldsbekendtgørelsen, der specificerer reglerne for affaldshåndtering, overholdes, for at sikre at skadelige stoffer såsom asbest ikke indgår i byggeriet. Særlig relevant i denne sammenhæng er krav til virksomheders sortering af bygge- og anlægsaffald. Her specificeres det bl.a., hvilke affaldsfraktioner, affaldet skal kildesorteres efter.

Restbekendtgørelsen fastsætter kravene til anvendelse af sorteret bygge- og anlægsaffald. Bekendtgørelsen specificerer, at sorteret, uforurenet byggeaffald kan anvendes uden tilladelse. Bemærk, at sorteret byggeaffald med visse stoffer desuden kan anvendes uden tilladelse. Brug af usorteret eller forurenet byggeaffald kræver tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Farligt affald

Farligt affald, der ikke er egnet til materialenyttiggørelse, skal som udgangspunkt afleveres til den kommunale indsamlingsordning for farligt affald.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen har ophav i Miljøbeskyttelsesloven og kapitel 6 og 7 i miljøbeskyttelsesloven omhandler affald.

Læs mere på retsinformation.dk 

Affaldsbekendtgørelsen

Virksomheder skal sortere bygge- og anlægsaffald i henhold til kravene i affaldsbekendtgørelsen.

Læs om affaldsbekendtgørelsen her

Restproduktbekendtgørelsen

Restproduktbekendtgørelsen fastsætter kravene for affald til genanvendelse.

Læs om restproduktbekendtgørelsen her

Bygningsreglementet

Fastsætter kravene til danske byggeri mhp. at sikre hensyn til bl.a. sundhed, sikkerhed, energiforbrug og miljøpåvirkning. 

Læs om bygningsreglementet her 

Byggevareforordningen

Sætter rammen for salg og markedsføring af byggevarer på det indre marked herunder reglerne for CE-mærkning af byggevarer.

Læs om byggevareforordningen her

En række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. Det drejer sig bl.a. om alle byggevarer, der er omfattet af en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk vurdering.

CE-mærkning

En række produkter skal CE-mærkes, før de må markedsføres, sælges og anvendes i EU-landene. CE-mærkningen kan opfattes som en tillidsaftale mellem myndigheder og erhvervsliv. Mærket angiver, at byggevarens egenskaber er deklareret på en ensartet måde, så den frit kan omsættes på det fælles europæiske marked uden nye krav om national prøvning og godkendelse. Det kan imidlertid ikke betragtes som et kvalitetsmærke.

Selv om en byggevare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der bevirker, at byggevaren kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.

Bygningsreglementet

For samfundet har det stor betydning, at bygninger er stabile og i stand til at modstå vejr, vind og brand i et omfang, så både menneskeliv og værdier så vidt muligt sikres. I Danmark opnås denne sikkerhed i kraft af Bygningsreglementet, der henviser til eurocodes med danske nationale annekser, når det gælder detaljerede tekniske regler om projektering og sikkerhed.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Byggevareforordningen

Sætter rammen for salg og markedsføring af byggevarer på det indre marked herunder reglerne for CE-mærkning af byggevarer

Læs om byggevareforordningen her 

Bygningsreglementet

Fastsætter kravene til danske byggeri mhp. at sikre hensyn til bl.a. sundhed, sikkerhed, energiforbrug og miljøpåvirkning. 

Læs om bygningsreglementet her

Anden nyttiggørelse dækker over situationer, hvor byggeaffald erstatter andre materialer og anvendes til et andet slutformål end det, det oprindeligt blev udviklet til. Når materialenyttiggørelse ikke er mulig, kan affald forbrændes med henblik på energiudnyttelse. 

Anden nyttiggørelse

Der er tale om anden nyttiggørelse af affald, når affaldet erstatter andre materialer, men ikke samtidig forberedes til genbrug eller genanvendes.

Anden nyttiggørelse kan være enten anden endelig materialenyttiggørelse (fx når beton ned-knuses og bruges som bærelag i en vej i stedet for grus) eller forbrænding af affald med energiudnyttelse (hovedanvendelse som brændsel eller andre midler til energifremstilling).

Forbrænding af affald med energiudnyttelse

I affaldsbekendtgørelsen er der ikke foretaget en prioritering mellem håndteringsmulighederne forberedelse med henblik på genbrug, genanvendelse eller anvendelse til anden endelig materialenyttiggørelse. Virksomhederne kan imidlertid ikke vælge at sende affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, til forbrænding med energiudnyttelse.

Bygge- og anlægsaffald, der anvendes som brændsel eller andre midler til energifremstilling, betegnes som energiudnyttelse, hvis der er tale om et nettoenergioverskud, f.eks. ved at andre brændsler erstattes.

Lovgivning for anden endelig nyttiggørelse

Der er tale om anden endelig materialenyttiggørelse, når et materiale bruges til et andet slut-formål, end det oprindeligt blev fremstillet til. Det kan for eksempel være, når beton eller beton og tegl nedknuses og bruges som bærelag i en vej i stedet for grus.

Som udgangspunkt kræver det jf. miljøbeskyttelsesloven en godkendelse eller en konkret tilladelse at anvende bygge- og anlægsaffald som erstatning for andre materialer.

Hvis du anvender bygge- og anlægsaffald efter restproduktbekendtgørelsens regler om anvendelse uden tilladelse, har du ansvaret for, at affaldet er sorteret, forarbejdet og henholdsvis uforurenet eller lettere forurenet med PCB.

Eksempel på anden endelig nyttiggørelse

Reglerne for anden endelig nyttiggørelse betyder fx, at en bygherre, som anvender natursten, beton og/eller uglaseret tegl til etablering af fx en plads eller en vej på sin ejendom uden en konkret tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, er ansvarlig for, at materialerne opfylder bekendtgørelsens krav om, at materialerne skal være sorterede og forarbejdede og henholdsvis uforurenede eller lettere forurenede med PCB.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Miljøbeskyttelsesloven

Affaldsbekendtgørelsen har ophav i Miljøbeskyttelsesloven. Kapitel seks og syv omhandler affald. 

Læs mere om miljøbeskyttelsesloven her

Affaldsbekendtgørelsen

Virksomheder skal sortere bygge- og anlægsaffald i henhold til kravene i affaldsbekendtgørelsen.

Læs mere om affaldsbekendtgørelsen her

Restproduktbekendtgørelsen

Fastsætter kravene for affald til genanvendelse.

Læs mere om restproduktbekendtgørelsen her

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål