Regler for e-handel

Når du driver en netbutik, skal du overholde nogle regler, der bl.a. omhandler din oplysningspligt samt betingelser for salg, markedsføring og levering.

 • Opdateret 30. september 2019

Når din virksomhed skal markedsføre eller sælge varer og tjenesteydelser online, er der nogle grundlæggende regler, der skal overholdes. Foruden en række regler, der også gør sig gældende for handel med varer og tjenesteydelser generelt, er der særlige regler forbundet med det at drive netbutik.

E-handelsloven er relevant for dig, der sælger varer og tjenesteydelser online til forbrugere og erhvervsdrivende. Loven stiller fx krav om, at du klart skal angive prisen på din vare eller ydelse, inkl. afgifter og leveringsomkostninger, inden der foretages et køb af varen eller ydelsen i din netbutik.

Du har oplysningspligt

En virksomheds hjemmeside skal som minimum give let tilgængelig adgang til følgende informationer i følge § 7 i e-handelsloven:

 • Virksomhedens fulde registrerede navn
 • Virksomhedens fysiske etablerings-/forretningsadresse
 • Virksomhedens e-mail-adresse
 • Virksomhedens CVR-nummer
 • Tilhørsforhold til eventuelle godkendelses- og mærkningsordninger 

I supplement til ovenstående skal en virksomhed, der udøver et lovreguleret erhverv, som fx advokat- eller lægevirksomhed, oplyse følgende på hjemmesiden:

 • Oplysning om enhver brancheorganisation eller lignende, hvor virksomheden er registreret
 • Oplysning om erhvervsbetegnelsen og den medlemsstat, hvor den er givet
 • Henvisning til de faglige regler, der gælder for det lovregulerede erhverv, og hvorledes der kan opnås adgang til disse

Klar information om priser

Når der gives oplysning om prisen for en vare eller ydelse, skal prisen angives klart og tydeligt i følge § 8 i e-handelsloven. Det skal fremgå, hvorvidt prisen er inklusive afgifter og leveringsomkostninger.

Tydelig identifikation af kommerciel kommunikation

Al kommerciel kommunikation på en virksomheds hjemmeside skal udformes og præsenteres, så det tydeligt fremgår, at der er tale om kommerciel kommunikation i følge § 9 i e-handelsloven. Det skal også tydeligt fremgå, på hvis vegne den kommercielle kommunikation udsendes. Betingelserne for deltagelse i konkurrencer og spil samt benyttelse af reklametilbud som fx rabatter, tilgift og gaver skal være let tilgængelige og fremlægges klart og tydeligt.

Oplysningspligt i forbindelse med ordreafgivelse

Inden en ordre afgives på hjemmesiden, skal kunden, i følge § 10 i e-handelsloven, klart, forståeligt og tydeligt kunne modtage oplysninger om:

 • De forskellige tekniske led i forbindelse med kontraktens indgåelse
 • Hvorvidt den indgåede kontrakt opbevares af virksomheden, og om den er tilgængelig
 • De tekniske hjælpeværktøjer til at finde og rette indtastningsfejl
 • De sprog, kontrakten kan indgås på

Krav til tekniske hjælpefunktioner

Inden en ordre afgives, skal hjemmesiden stille hensigtsmæssige, effektive og tilgængelige tekniske hjælpeværktøjer til rådighed for kunden, hvorved denne får mulighed for at finde og rette indtastningsfejl, så utilsigtede bestillinger og køb undgås. Dette følger af § 11 i e-handelsloven.

Kontraktbetingelser og generelle salgsbetingelser skal stilles til rådighed på en sådan måde, at kunden har mulighed for at oplagre eller gengive disse. 

Ordrebekræftelse og modtagelse

En virksomhed skal uden unødig forsinkelse elektronisk bekræfte modtagelsen af en elektronisk ordre i følge § 12 i e-handelsloven.

Særligt for handel via online markedspladser

Bestemmelserne i §§ 14-16 i e-handelsloven vedrører de betingelser under hvilke, internetmellemmænd ikke er ansvarlige for brugergenereret indhold og transmitteret information. 

Læs mere om reglerne for handel via online markedspladser her. 

Undtagelser - særligt for e-handel mellem erhvervsdrivende (B2B)

Bestemmelserne i §§ 10-12 i e-handelsloven er deklaratoriske og kan således fraviges ved aftale mellem parter, der ikke er forbrugere - det vil sige ved aftaler/salg mellem erhvervsdrivende.
 

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

E-handelsloven

Loven indeholder de minimumskrav, der skal overholdes, når en virksomhed driver netbutik.

Se e-handelsloven her

Læs også om, hvordan en webshop skal indrettes på Forbrugerombudmandens hjemmeside.

Se Forbrugerombudmandens hjemmeside om webshop her

Du skal som virksomhed sørge for at overholde reglerne for god markedsføringskik, når du markedsfører og sælger varer og tjenesteydelserne online. Dette gør du ved at følge bestemmelserne i markedsføringsloven.  

God markedsføringsskik

Ifølge markedsføringslovens generelklausul, § 3 i markedsføringsloven, skal du som erhvervsdrivende udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Når du henvender dig til forbrugere, skal derudover udvise god erhvervsskik i henhold til markedsføringslovens § 4.

For at handle i overensstemmelse med god markedsføringsskik og god erhvervsskik må du ikke:

 • Vildlede om et produkts beskaffenhed, art, egenskaber, pris mv.
 • Vildlede ved at udelade eller skjule væsentlige oplysninger eller præsentere væsentlige oplysninger på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde 
 • Udelade at oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame. Skjult reklame er således ikke tilladt 
 • Markedsføre på en måde, der er vildledende, aggressiv eller utilbørlig
   

Eksempel på regler for emails og sms'er

Eksempelvis må din virksomhed ikke sende uopfordret elektronisk post, herunder e-mails og sms, til hverken forbrugere eller erhvervsdrivende, med henblik på direkte markedsføring, medmindre den pågældende modtager har givet sit forudgående samtykke hertil. Ydermere skal din virksomhed give mulighed for, at et samtykke let og gebyrfrit kan tilbagekaldes. Denne regel følger af markedsføringslovens § 10.

Forbrugerombudsmandens retningslinjer

Det er Forbrugerombudsmanden, der fører tilsyn med markedsføringsloven, og i Forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledninger, som er tilgængelige på Forbrugerombudsmandens hjemmeside, kan du søge svar på, hvordan markedsføringslovens regler konkret vurderes af Forbrugerombudsmanden inden for bestemte områder.

Du har også mulighed for at få vurderet lovligheden af en planlagt markedsføringsindsats gennem en forhåndsbesked fra Forbrugerombudsmanden.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Markedsføringsloven

Loven indeholder reglerne for god markedsføringsskik og god erhvervsskik.

Se markedsføringsloven her

Købeloven indeholder regler om købers og sælgers forpligtelser ved handel med varer og om retsvirkningerne, hvis en af parterne ikke overholder sine forpligtelser. Du bør derfor være bekendt med reglerne i købeloven, når du driver en netbutik.

Overensstemmelse med aftalen

Som sælger forpligter købeloven dig bl.a. til at levere en vare, der stemmer overens med købsaftalen. De fleste af købelovens bestemmelser gælder både for e-handel og ved handel i fysiske butikker. Derudover vil der være bestemmelser i anden lovgivning, der særligt gælder for salg via en netbutik. 

Særligt om forbrugerkøb

Du skal som sælger være opmærksom på, at købeloven indeholder særlige regler om forbrugerkøb. Ved salg til forbrugere skal varen for at være i overensstemmelse med aftalen bl.a. leve op til de forventninger, som forbrugeren med rimelighed kan have til varens holdbarhed og øvrige egenskaber.

Mangler ved en vare

De særlige regler om forbrugerkøb giver forbrugeren en række beføjelser, hvis en vare lider af en mangel.

En vare anses bl.a. for at være mangelfuld: 

 • 1) Hvis den ikke svarer til den betegnelse, som den er solgt under
 • 2) Hvis den ikke er egnet til formål, som varer med samme egenskaber normalt anvendes til eller
 • 3) Hvis varen i øvrigt er af anden eller ringere beskaffenhed eller brugbarhed, end den skulle være ifølge aftalen

Lider varen af en mangel, giver købeloven forbrugeren en række beføjelser, som han eller hun kan gøre gældende over for dig som sælger. Forbrugeren har som udgangspunkt valget mellem afhjælpning, omlevering, passende afslag i købesummen, eller – hvis manglen ikke er uvæsentlig – ophævelse af købet. Forbrugeren kan dog ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis det vil være umuligt for dig som sælger at efterkomme, eller hvis det vil påføre dig uforholdsmæssige store omkostninger. 

Reklamationsfrist og klageret ved mangler

Købeloven giver forbrugere en to-årig reklamationsfrist. Man kan ikke aftale en kortere reklamationsfrist med køberen. Reklamationsfristen indebærer, at kunden kan klage til dig som sælger over mangler ved varen og gøre brug af ovennævnte beføjelser i to år efter leveringstidspunktet.

Der gælder samtidig en særlig formodningsregel for forbrugerkøb. Det betyder, at mangler ved salgsgenstanden, der viser sig inden der er gået seks måneder fra leveringstidspunktet, og som formodes at have været tilstede på leveringstidspunktet, kan give anledning til en begrundet klage. Køberen kan angive en begrundet klage, medmindre du som sælger kan bevise, at der ikke var mangler ved salgsgenstanden på leveringstidspunktet.

Eksempler på relevans af købeloven

Hvis du driver en netbutik, er det vigtigt, at du er bekendt med reglerne i købeloven. Købeloven indeholder fx en række beføjelser, som forbrugeren kan gøre gældende, hvis en vare lider af mangler. Det kan fx være krav om reparation, afslag i prisen eller ophævelse af købet.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Købeloven

Købeloven regulerer forholdet mellem køber og sælger, og indeholder en række betingelser, som du bør være bekendt med, når du driver netbutik. 

Læs købeloven her

Forbrugeraftaleloven indeholder blandt andet bestemmelser, der pålægger den erhvervsdrivende at give forbrugeren en række oplysninger inden aftaleindgåelsen, herunder oplysninger om varens vigtigste egenskaber, betalings- og leveringsvilkår og oplysninger om fortrydelsesret.

Oplysningspligt

Som erhvervsdrivende er du forpligtet til at give forbrugeren en række oplysninger på en klar og forståelig måde, inden der indgås en aftale via fx en netbutik. Oplysningsforpligtelsen omfatter bl.a. oplysninger om varens vigtigste egenskaber, den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen, betalings- og leveringsvilkår og oplysninger om fortrydelsesret. 

Det kan få konsekvenser for dig som sælger, hvis du ikke overholder oplysningsforpligtelsen. Hvis du som erhvervsdrivende fx ikke har givet forbrugeren oplysning om udgifter ved returnering af varen, kan din virksomhed risikere selv at skulle afholde disse.  

14 dages fortrydelsesret

Forbrugeren har som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret ved handel via din netbutik. Der gælder dog en række undtagelser til fortrydelsesretten, som blandt andet omfatter levering af fødevarer, drikkevarer, koncertbilletter og varer, som er specialfremstillet til forbrugeren.

Fortrydelsesfristen for varer løber som udgangspunkt fra den dag, hvor forbrugeren modtager varen. For tjenesteydelser løber fortrydelsesfristen fra den dag, hvor aftalen var indgået. 

Returnering af varer

Hvis en forbruger gør brug af sin fortrydelsesret har han eller hun som udgangspunkt ret til at få alle de penge tilbage, der er betalt for en varen. Du skal som sælger tilbagebetale beløbet til forbrugeren senest 14 dage efter, du har fået besked om, at forbrugeren ønsker at fortryde sit køb. 

Forbrugeren er samtidig forpligtet til at returnere varen. Fortrydelsesretten gælder uanset om forbrugeren har undersøgt og prøvet varen efter modtagelsen. Du kan som sælger dog kræve betaling for en eventuel værdiforringelse, som skyldes, at forbrugeren har håndteret varen på en anden måde, end hvad der typisk er tilladt ved besigtigelse i en fysisk butik. 

Undtagelser

Andre virksomheder (ved B2B-handel) har ikke krav på fortrydelsesret, medmindre det fremgår af de udarbejdede betingelser eller anden aftale.
 

Eksempel på fortrydelsesret for køb

Ifølge forbrugeraftaleloven har en forbruger som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret på køb af varer i din netbutik. Fortrydelsesretten gælder uanset om forbrugeren har undersøgt og prøvet varen efter modtagelsen.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Forbrugeraftaleloven

Regulerer din virksomheds oplysningspligt i forhold til kundens fortrydelsesret og håndtering af returvarer.

Læs forbrugeraftaleloven her

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål