Ansvar og forpligtelser

Driver du en deleøkonomisk virksomhed, som formidler ydelser og handler mellem privatpersoner? Så skal du være opmærksom på, om du har særlige forpligtelser ifølge loven.

  • Opdateret 7. februar 2020

Erfaringerne viser, at aftaler i deleøkonomien typisk indgås direkte mellem brugerne, og den deleøkonomiske virksomhed i så fald ikke er part i aftalen. Der kan dog i nogle tilfælde være tale om en forbrugeraftale, hvilket vil medføre en række forpligtelser – både for den deleøkonomiske virksomhed og for brugerne. Her kan du læse om de vigtigste regler.

Du skal som deleøkonomisk virksomhed være opmærksom på, hvilken rolle virksomheden spiller i forhold til de private brugeres aftaler med hinanden. Det kan få stor betydning for din virksomheds forpligtelser.

Afklar din platforms rolle for brugerne

I deleøkonomien er det ofte virksomheder, som via deres hjemmesider eller apps, formidler kontakten mellem private brugere, som handler direkte med hinanden. Hvis aftalerne indgås direkte mellem brugerne, er din deleøkonomisk platform typisk set ikke part i aftalen.

Alt afhængig af, hvilken rolle din platform spiller i forbindelse med brugernes aftaler, kan aftaler mellem brugerne skifte karakter fra at være en privat aftale til at være en forbrugeraftale. Hvis aftalen mellem dine brugere er en forbrugeraftale, vil det medføre en række forpligtelser – både for dig som virksomhed og for den bruger, der udbyder en ydelse på din platform.

Hvad er dine forpligtelser som deleøkonomisk virksomhed?

Du skal som deleøkonomisk virksomhed være opmærksom på, hvilken rolle din virksomhed spiller i forhold til de private brugeres aftaler med hinanden. Det kan få stor betydning i forhold til virksomhedens forpligtelser.

Hvis virksomheden fx alene stiller en hjemmeside eller en app til rådighed, hvor to private brugere kan få kontakt og handle med hinanden, indgås aftaler typisk direkte mellem de private brugere. Det kommer an på en konkret vurdering, om din virksomhed har forpligtelser i den forbindelse.

Eksempel på platformens rolle ved køb og salg

Hvis din deleøkonomiske virksomhed har haft en mere aktiv rolle i køb eller salg, kan din virksomhed blive anset for at have ansvar for aftalen på vegne af den bruger, der udbyder en ydelse via din hjemmeside eller app. I så fald kan aftalen få karakter af en forbrugeraftale. Det betyder, at fx forbrugeraftaleloven og de særlige forbrugerbeskyttende regler i købeloven finder anvendelse.

Ifølge forbrugeraftaleloven, har virksomheden fx pligt til at give en række lovbestemte oplysninger.

Hvor aktiv er din platform på vegne af brugerne?

Det vil være en konkret vurdering, som afgør, hvorvidt din deleøkonomiske virksomhed kan anses for at have optrådt som formidler på vegne af en privat bruger. Ved vurderingen kan der bl.a. lægges vægt på, om din virksomhed har deltaget aktivt i forhandlingerne, har bidraget til markedsføringen af ydelsen, og om din virksomhed har modtaget vederlag.

At aftalen får karakter af en forbrugeraftale kan også have konsekvenser i forhold til den private bruger, der udbyder en ydelse via en deleøkonomisk hjemmeside eller app.

Eksempel på ansvar ved salg

Hvis din deleøkonomiske virksomhed har haft en større aktiv rolle, og brugerne har god grund til at tro, at de indgår aftalen med din virksomhed og ikke med en anden privat bruger, kan din virksomhed efter omstændighederne stilles til ansvar.

Virksomheden kan således fx holdes ansvarlig, hvis der er noget galt med ydelsen, og private brugere kan fortryde aftalen over for virksomheden.

Herudover skal deleøkonomiske virksomheder være opmærksomme på forpligtelserne i e-handelsloven og persondataloven.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Forbrugeraftaleloven

Hvis din deleøkonomiske virksomhed har haft en mere aktiv rolle, kan virksomheden efter omstændighederne blive anset for at have formidlet aftalen på vegne af den bruger, der udbyder en ydelse via din hjemmeside eller app. I så fald kan aftalen få karakter af en forbrugeraftale.

Se forbrugeraftaleloven her

Købeloven

Hvis din deleøkonomiske virksomhed har haft en mere aktiv rolle, kan virksomheden efter omstændighederne blive anset for at have formidlet aftalen på vegne af den bruger, der udbyder en ydelse via din hjemmeside eller app. I så fald kan aftalen få karakter af en forbrugeraftale. Det betyder at de særlige forbrugerbeskyttende regler i købeloven finder anvendelse.

Se købeloven her

Forbrugeraftale eller ej

Hvis en deleøkonomisk virksomhed formidler salg af varer eller tjenesteydelser, kan en aftale med to private brugere i nogle situationer blive anset for at være en forbrugeraftale.

Når man som privatperson udbyder en vare eller tjenesteydelse igennem en deleøkonomisk hjemmeside eller app, bliver man som udgangspunkt forpligtet som en almindelig, privat sælger af fx en fysisk genstand. Forpligtelserne fremgår hovedsageligt af købeloven og består fx i pligten til at levere en vare, der lever op til det aftalte, og som leveres til aftalt tid.

Hvis salget af en vare eller tjenesteydelse derimod formidles af en deleøkonomisk platform, kan aftalen med en anden privat bruger blive anset for at være en forbrugeraftale. Det betyder bl.a., at forbrugeraftaleloven og de særlige forbrugerbeskyttende regler i købeloven er gældende.

Ved vurderingen af, om der er tale om en forbrugeraftale, kan der bl.a. lægges vægt på, om den deleøkonomiske platform har deltaget aktivt i forhandlingerne, har bidraget til markedsføringen af varen eller tjenesteydelsen, og om den deleøkonomiske platform har modtaget vederlag for at udbyde.

Hvis brugeren udbyder som erhvervsdrivende

Hvis brugeren udbyder varer eller tjenesteydelser via en deleøkonomisk platform anses for at være erhvervsdrivende, vil aftalen også være en forbrugeraftale. Brugeren kan som udbyder blive anset for at være erhvervsdrivende, selvom brugeren ikke har en virksomhed. Det beror på en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på omfanget og varigheden af brugerens deleøkonomiske aktiviteter.

Hvis aftalen med en køber er en forbrugeraftale, har aftageren af din ydelse fx fortrydelsesret og en udvidet reklamationsret.

Herudover skal man være opmærksom på reglerne i e-handelsloven.

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Købeloven

Når brugeren som privatperson udbyder en ydelse igennem en deleøkonomisk hjemmeside eller app, bliver brugeren som udgangspunkt forpligtet som en almindelig, privat sælger af fx en fysisk genstand. Forpligtelserne fremgår hovedsageligt af købeloven og består fx i pligten til at levere en ydelse, der lever op til det aftalte og som leveres til aftalt tid.

Hvis aftalen med en anden privat bruger anses for at være en forbrugeraftale, vil du også være forpligtet af de særligt forbrugerbeskyttende regler i købeloven. 

Se købeloven her

Forbrugeraftaleloven

Hvis salget af en ydelse formidles af en deleøkonomisk virksomhed, kan en aftale med en anden privat bruger i nogle situationer blive anset for at være en forbrugeraftale. Det betyder bl.a., at oplysningsforpligtelsen og fortrydelsesretten i forbrugeraftaleloven finder anvendelse. 

Se forbrugeraftaleloven her

I E-handelsloven gælder både den traditionelle relation mellem erhvervsdrivende og forbruger og relationen mellem privatpersoner i deleøkonomien.

E-handelsloven kræver, at omfattede virksomheder skal give nogle generelle oplysninger om sig selv, oplysninger om priser, udforme reklame så den er identificerbar, give nogle tekniske oplysninger i forbindelse med aftaleindgåelsen og give en ordrebekræftelse.

Online salg af varer og tjenesteydelser

E-handelsloven finder anvendelse på informationssamfundstjenester, hvilket fx omfatter online salg af varer og tjenesteydelser. E-handelsloven omfatter både privatpersoner, virksomheder, institutioner og offentlige myndigheder.

Alle personer, som anvender en informationssamfundstjeneste, vil således være omfattet af begrebet, og det er uden betydning, om anvendelsen sker erhvervsmæssigt eller som privatperson.

E-handelsloven indeholder regler for formidleransvar for tjenesteydere, herunder navnlig regler, der angiver betingelserne for, hvornår en formidler af informationssamfundstjenester er fri for ansvar. Er reglerne for ansvarsfrihed ikke opfyldt, kan formidleren gøres ansvarlig.

Læs også her på siden under E-handel

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Læs E-handelsloven her

Du bør som deleøkonomisk platform være opmærksom på regler om dine brugeres persondata. I den forbindelse giver persondataloven dine brugere en række rettigheder, som du bør være bekendt med. 

Persondataloven giver brugere (den registrerede) en række rettigheder, herunder:

  • Ret til indsigt i de oplysninger, der behandles om den registrerede
  • Ret til at få information om, at der indsamles oplysninger om den registrerede
  • Ret til at få slettet eller rettet urigtige oplysninger

Læse mere om dataregler på brugdata.dk

Assets / Icons / General / Paragrapgh Created with Sketch. Lovgrundlag

Se persondataloven her

Hvis aftalen om levering af en vare eller tjenesteydelse på en deleøkonomisk hjemmeside eller app alene er indgået mellem to brugere, er det som udgangspunkt brugerne selv, der skal løse konflikterne, hvis uheldet er ude og noget går galt.

Kan aftageren af en ydelse klage?

Forbrugere kan klage over erhvervsdrivende til et forbrugerklage- eller ankenævn, som fx Forbrugerklagenævnet, hvis betingelserne for klage er opfyldt.

Når begge brugere er privatpersoner, er der ikke mulighed for at klage til et klagenævn. De skal i dette tilfælde selv løse uenigheden. Hvis man som privatperson fx har udbudt sin bolig via Airbnb, kan aftageren således ikke klage til et forbrugerklagenævn. Hvis uenigheden ikke kan løses, kan sagen indbringes for domstolene.

Hvis man som udbyder anses for at være erhvervsdrivende, kan aftageren derimod klage til et forbrugerklage- eller ankenævn, hvis betingelserne for klage er opfyldt.

Udbydere kan blive anset som erhvervsdrivende, selvom de ikke har en virksomhed. Det beror på en konkret vurdering, hvor der bl.a. lægges vægt på omfanget og varigheden af udbyderens deleøkonomiske aktiviteter.

Ved siden af muligheden for at anlægge sag og evt. indbringe en klage, har deleøkonomiens egne mekanismer, som fx brugerrating, potentiale til at yde værdifuld oplysning for både udbydere og brugere af de deleøkonomiske tjenester.

Hvis aftageren af en ydelse ødelægger noget

Hvis en privatperson, der fx lejer en bolig, beskadiger udlejerens indbo, er det som udgangspunkt vedkommende selv eller evt. hans eller hendes egen indbo- og ansvarsforsikring, der skal dække skaden. En eventuel uenighed, om hvem der skal betale for beskadigelsen, skal løses direkte mellem brugerne, der som privatpersoner har indgået en aftale med hinanden. Den deleøkonomiske virksomhed er som udgangspunkt ikke involveret og kan ikke gøres ansvarlig.

Nogle platforme har dog særskilte forsikringsordninger, der kan bruges i sådanne situationer.

Hvis en bruger er utilfreds med en ydelse

Erfaringerne viser, at aftaler i deleøkonomien typisk indgås direkte mellem brugerne, og den deleøkonomiske virksomhed i så fald ikke er part i aftalen. Hvis en aftager af en deleøkonomisk ydelse i et sådant tilfælde er utilfreds med ydelsen, skal han/hun derfor som udgangspunkt henvende dig til den bruger, der har udbudt ydelsen. 

Hvis brugerne ikke selv kan løse en eventuel uenighed, kan sagen indbringes for domstolene.

Ved siden af muligheden for at anlægge sag og evt. indbringe en klage, har deleøkonomiens egne mekanismer, som fx. brugerrating, potentiale til at yde værdifuld oplysning for både udbydere og brugere af de deleøkonomiske tjenester.

Hvis brugere har ødelagt noget, som de har lejet

Beskadiger en bruger en genstand, som han/hun har lejet igennem en deleøkonomisk hjemmeside eller app, skal brugeren og udbyderen selv løse sagen, såfremt den deleøkonomiske virksomhed ikke er en del af aftalen. Det kan være, at brugerens egen indbo- og ansvarsforsikring kan dække skaden.

Nogle deleøkonomiske platforme har dog særskilte forsikringsordninger, der kan bruges i den slags situationer.

Få svar på dine spørgsmål

Skriv til os, hvis du er i tvivl om hvilke regler, der gælder for din virksomhed. Vi sørger for, at du får et samlet svar fra de relevante myndigheder.

Stil et spørgsmål
 

Relateret indhold